Algemene Voorwaarden

Artikel 1.1 Algemeen                                                

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en/of praktijkexamens

en de rechten en plichten van de leerling, verder te noemen
“de leerling” en de zelfstandige rijschoolonderneming en rijschooleigenaar/instructeur, verder te noemen “de rijschool”.

Artikel 1.2 Omschrijving.

 1. Met “de leerling” wordt bedoeld: de particulier die

van de rijschool rijonderricht krijgt;

 1. Met “de rijschool” wordt bedoeld: de zelfstandige

rijschoolhouder waarvan de gegevens aan de voorzijde

van de lesovereenkomst zijn ingevuld die rijonderricht
                  aan de leerling verzorgt;

Artikel 2. Rijopleiding

De rijopleiding omvat rijlessen:

 1. Gegeven door en bevoegde rijinstructeur/-trice  van de 

rijschool;

 1. Met een tijdsduur van minimaal 60 min per rijles inclusief nabespreking;
 2. Die volledig zal worden benut voor geven van rijonderricht;
 3. Voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden;
 4. Een planning word gemaakt naar wensen van leerling en mogelijkheden van rijschool conform ruimte in agenda

Artikel 3. Verplichtingen van de rijschool

De rijschool is bekend met de algemene voorwaarden en zicht bewust

van de inhoud van de lesovereenkomst en zorgt ervoor dat:

 1. De leerling zo veel mogelijk rijonderricht van dezelfde instructeur krijgt;
 2. Dat er een w.a.-verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking bied van € 1.134.450 tegen aansprakelijkheid  van de rijschool jegens de leerling;
 3. De leerling een leskaart ontvangt met de daarop aangegeven geplande rijlessen;
 4. De vorderingen van de leerling op een instructiekaart worden bijgehouden;

Artikel 4. Verplichtingen Leerling

De leerling dient:

 1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de geplande rijlessen;
 2. Bevestiging in lesauto of telefonisch of via berichtgeving whatsapp/sms
 3. Verhindering van de afgesproken rijles minimaal  6 uur van te voren aan de rijschool te melden;
 4. Bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
 5. Alle aanwijzingen van de rijschool tijdens de rijlessen op te volgen;
 6. Voor de aanvraag van een praktijkexamen de rijschool te machtigen tevens geldig theoriecertificaat te laten zien;
 7. Rijschool machtiging doen via mijn.cbr.nl rijschoolnummer: 6551F9. Tevens Zelf de Eigen Verklaring invullen en Theorie examen aanvragen via mijn.cbr.nl

Artikel 5. Betaling

 1. De leerling is verplicht het overeengekomen bedrag, vermeld op de voorzijde van deze overeenkomst te voldoen;
 2. De rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen;
 3. De leerling is in gebreke wanneer de betaling niet aan de rijschool is voldaan, zonder dat enige aanmaning is vereist.
 4. Wanneer de leerling besluit geen rijlessen meer te willen volgen bij de rijschool is restitutie niet mogelijk.

Dus na afspraak betaling die in termijnen zijn besproken te betalen, dit ZELF op tijd over te boeken aan de rijschool.

 1. Indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag verhoogd worden met wettelijke incassokosten;
 2. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van examens met onmiddellijke ingang te doen staken, zonder enige teruggaaf van lestegoeden

Artikel 6. Beëindiging rijopleiding

 1. De rijopleiding kan door de leerling schriftelijk worden beëindigd. Betaalde bedragen worden dan NIET terugbetaald!
 2. In geval van medische oorzaken van de leerling kan de rijopleiding onder overleggen van doktersverklaring voor een maximum duur van 7 maanden worden opgeschort. Daarna vervalt het recht op verdere voortzetting van de rijopleiding;
 3. De rijschool is gerechtigd de rijopleidingen te beëindigen als blijkt dat de leerlingen langer dan 8 maanden zonder overleg stopt met de rijopleiding, en de rijschool is dan NIET verplicht de niet gebruikte lessen en/of (her) examens terug te betalen.
 4. De rijschool mag van Artikel 6C afwijken, maar wil dan duidelijk aangeven dat er geen VOORRANG op de lessen komt, en dat de huidige bezetting en agenda daarna in overleg gaat.
 5. De rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit en voortzetting negatief beïnvloedt. De rijschool is in dit geval verplicht de niet gebruikte rijlessen en (her)examens aan de leerling terug te betalen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De leerling is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van botsing, aan- of over rijdingen tijdens het volgen van rijonderricht en het praktijkexamen;

b. De rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de leerling door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden; 

c. De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 8. Rijles Betaalplan

a. Betaling in termijnen is mogelijk, dit kan na overleg met Nijman Rijopleidingen of 1 van de rijinstructeurs per maand met een maximum van 3 maanden, aaneengesloten maanden.

Artikel 9. Toepasselijk Recht

               Op de lesovereenkomst is Nederlands recht van toepassing